Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

                                                                                                                                                                            

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

W dniu 30 stycznia 2020 r. MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce podpisała umowę o  przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żuki, Bogusze, Bachmatówka, Miejskie Nowiny, Tartak, Wierzchłowce w Gminie Sokółka”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub  rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i  w  oszczędzanie energii.

Celem realizacji operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Żuki, Bogusze, Bachmatówka, Miejskie Nowiny, Tartak, Wierzchłowce w Gminie Sokółka. W ramach inwestycji planowana jest budowa ok.  8,5 km sieci wodociągowej.

 

W dniu 30.12.2019 r. MPWiK Sp. z o. o. w Sokółce podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla  Miasta i Gminy Sokółka”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu poprzez racjonalizację systemu gospodarki odpadami, w  tym w szczególności poprzez zapewnienie właściwej infrastruktury do  zagospodarowania odpadów.

Cele priorytetowe przedsięwzięcia to:

  • zminimalizowanie zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami wytwarzanymi w sektorze komunalnym,
  • zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwiania na  składowiskach odpadów oraz ograniczenie ich negatywnego wpływu na  środowisko,
  •  sukcesywne wdrażanie przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska, a  szczególnie gospodarki odpadami,
  • zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do  szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymogami ochrony środowiska,
  • selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji i w konsekwencji ograniczenie składowania tych odpadów,
  • zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,
  • eliminacja praktyki nielegalnego składowania odpadów.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu koszt inwestycji to 5 733 539,37 PLN brutto, z czego koszty kwalifikowane wynoszą 4  661 414,12  PLN. Wartość  dofinansowania ze środków Funduszu Spójności stanowi 3 169 761,60 PLN.

INFORMACJA

     Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce iż KASA w siedzibie przedsiębiorstwa została zlikwidowana. Prosimy o regulowanie należności przelewami elektronicznymi w banku lub na poczcie.

Informujemy, że prowizja za opłaty faktur gotówką w Banku Pekao SA wynosi 0,15% kwoty wpłaty, minimum 5 zł.

Zachęcamy do kontaktu:

Tel. 85 711 27 53    

Adresy e-mail:

obslugaklienta@mpwik.sokolka.com

sekretariat@mpwik.sokolka.com

Komunikaty

Zmiana cen i stawek opłat

      Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce informuje, że w dniu 17.06.2024r. Dyrektor Regionalnego Zarządu...
20 czerwiec 2024
Więcej...

Wymiana wodomierzy

      MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce informuje, że od dnia 05 lutego 2021 r. na terenie gminy Sokółka, będzie prowadzona planowana bezpłatna wymiana...
10 luty 2021
Więcej...

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa.

    Jak wynika z najnowszej publikacji Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 2.03.2020r. (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19...
16 marzec 2020
Więcej...

E-faktura

           Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce przechodzi obecnie bardzo istotny proces optymalizacji i...
27 grudzień 2019
Więcej...

Dzień Wody połączony z Dniami Sokółki

    W związku z niedawno obchodzonym Światowym Dniem Wody Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce wraz z Burmistrz...
20 marzec 2018
Więcej...

Światowy Dzień Wody

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku, obchodzone...
16 marzec 2018
Więcej...

Możliwość podłączenia

        Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce informuje o możliwości podłączenia się do nowo wybudowanej...
25 sierpień 2015
Więcej...

Informacja o jakości wody

       Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce informuje, że na dzień 15.05.2015r. woda na terenie gminy Sokółka...
20 maj 2015
Więcej...

      Uprzejmie informujemy, że począwszy od dnia 13 stycznia 2015 r. ulega zmianie czas pracy KASY MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce - będzie ona czynna w dni robocze w godzinach 8.00 - 13.00. Informujemy także, iż rachunki za wodę i ścieki można opłacać na poczcie, w banku lub przelewem internetowym na nr konta: 38 1240 5211 1111 0000 4924 7877 podając w tytule przelewu numer faktury oraz numer klienta.

        Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce informuje, iż od września 2014r przestał funkcjonować numer telefonu 85 711 27 07. Wszystkie awarie wodociągowe i kanalizacyjne należy zgłaszać na numer 85 711 27 53 lub 505 301 309 czynny całą dobę.

Informacja o obowiązku podpisania umowy.

          Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce przypomina odbiorcom przyłączonym do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej o obowiązku zawarcie umowy na pobór wody i odprowadzanie ścieków.  Umowa  jest podstawowym warunkiem korzystania z urządzeń w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków. Określa ona istotne warunki pomiędzy Odbiorcą i Dostawcą zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 06.123.858).

Kontrola kanałów sanitarnych

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Sokółce informuje, że podczas kontroli kanałów sanitarnych stwierdzono podłączenie ścieków opadowych z posesji do przykanalików sanitarnych.
Art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858), zabrania wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
Wobec powyższego wzywamy wszystkich właścicieli posesji, którzy takie podłączenie posiadają do jego likwidacji w terminie do 23 czerwca 2014r. Po tym terminie w przypadku stwierdzenia odprowadzania ścieków opadowych do kanalizacji sanitarnej zmuszeni będziemy kierować sprawę do sądu, bowiem takie odprowadzanie ścieków opadowych i wód drenażowych stanowi wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywną w wysokości do 10 000zł (art. 28 ust 4a w/w Ustawy).Przedsiębiorstwu przysługuje również prawo zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, bowiem wykonane zostało niezgodnie z przepisami prawa (art. 9 ust 1 pkt. 1 w/w Ustawy).


Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sokółce

Ogłoszenie 04/20/11/2020 dotyczy 1/ZO/PROW/2020

SIWZ 1/ZO/PROW/2020

Formularz Ofertowy + załączniki do SIWZ 1/ZO/PROW/2020

Załącznik nr 7 umowa

Skrócony opis zakresu prac Etap I i II

Ogólny opis budowlany Żuki - Bogusze - Wierzchłowce

Zakres ETAP I

Zakres ETAP II

Odpowiedź na pytanie 1/ZO/PROW/2020/1

Odpowiedź na pytania 1/ZO/PROW/2020/2

Materiały uzupełniające:

Przedmiar I ETAP

Przedmiar II ETAP

Przejście pod rzeką w ETAPIE II

Załączniki w wersji edytowalnej

Warunki techniczne

Decyzje PZD

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Każdy z nas mierzy się z problemem odpadów, których nie wolno wyrzucić do pojemników do segregacji.
Już niedługo powstanie punkt, do którego będzie można oddać wszystkie kłopotliwe śmieci, których nie
obejmuje przydomowy system segregacji. Przyjmują tam: zepsute żarówki, stare opony, gruz, zgrabione
liście, ale także kable, czy szkło. To miejsce nazywa się PSZOK i nie będzie trzeba go szukać daleko,
bo będzie w Naszej gminie.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) nie przyjmie odpadów, których ilość lub
rodzaj wskazują, że pochodzą z prowadzenia działalności gospodarczej. Do Punktu można będzie odwieźć
praktycznie wszystkie odpady powstające w gospodarstwach domowych. Pamiętajmy też,
że przeterminowane leki oddamy za darmo również w aptekach, a gdy kupimy nowy toner czy sprzęt AGD,
sprzedawca ma obowiązek nieodpłatnie odebrać od nas zużyty sprzęt tego samego rodzaju.
Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów: odpady zawierające azbest, szyby
i części samochodowe, szkło zbrojone, hartowane, szyby okienne, zmieszane odpady komunalne, odpady
budowlane zmieszane z innymi odpadami oraz materiały izolacyjne (styropian budowlany, papa, wełna
mineralna), padłe zwierzęta, odpady wskazujące, iż pochodzą z działalności gospodarczej, odpady
niezidentyfikowane (bez etykiet), niewiadomego pochodzenia i składu, odpady poprodukcyjne, opony
z samochodów ciężarowych, maszyn rolniczych i budowlanych.

Jakie odpady przyjmie PSZOK?
PRZOK będzie przyjmować odpady tylko od mieszkańców gminy Sokółka, wyłącznie posegregowane,
bez zanieczyszczeń, dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne gromadzenie.
Bez ograniczeń będzie można oddawać: papier, tekturę, metale, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe, bioodpady stanowiące odpady komunalne, drobne odpady zielone, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory,
przeterminowane leki oraz odpady z tekstyliów i odzież.
Natomiast ilość odpadów przekazana w skali roku od gospodarstwa domowego będzie dotyczyć
odpadów takich jak: popiół w ilości 100 kg, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych
powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki w ilości 5 kg,
chemikalia w ilości 20 kg, zużyte opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cali w ilości
4 szt., odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne jak beton, gruz ceglany, odpady
mineralne nie zanieczyszczone w ilości 100 kg.


Koszt inwestycji to 5 692 939,00 zł brutto, z czego koszty kwalifikowane wynoszą 4 628 291,87 zł.
Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności stanowi 3 147 238,47 zł.
Inwestycja jest realizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do
zmian klimatu, Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

 

 

Więcej artykułów…

  1. W Sokółce powstanie PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Strona 2 z 3

PSZOK

PSZOK przyjmuje odpady w dniach:
poniedziałek–piątek w godz.: 7:00 –15:00
sobota w godz. 9:00 –14:00

E-faktura

Przedsiębiorstwo przypomina, że istnieje możliwość zmiany sposobu doręczania faktur z tradycyjnej faktury papierowej na fakturę w wersji elektronicznej, tzw. e-fakturę.  W przypadku chęci przejścia na e-fakturę należy złożyć pisemną zgodę (druk dostępny na stronie internetowej Przedsiębiorstwa oraz w Dziale Obsługi Klienta).

Dane firmy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Targowa 15
16-100 Sokółka
NIP: 545-000-06-75
REGON: 050214127
Kapitał: 27 726 400 PLN

Pogotowie wodociągowe i kanalizacyjne

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  z siedzibą w Sokółce., 16 – 100 Sokółka ul. Targowa 15 które reprezentuje Tomasz Breńko, Prezes
2)    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Przedsiębiorstwo: Rafał Żurawski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb związanych z działalnością przedsiębiorstwa, realizacji wniosku/usługi, umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a,b,c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4)    odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji wniosku/usługi, umowy.   
5)    Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania.
6)    podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
7)    posiada Pani/ Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
8)    istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.