Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

                                                                                                                                                                            

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

W dniu 30 stycznia 2020 r. MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce podpisała umowę o  przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żuki, Bogusze, Bachmatówka, Miejskie Nowiny, Tartak, Wierzchłowce w Gminie Sokółka”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub  rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i  w  oszczędzanie energii.

Celem realizacji operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Żuki, Bogusze, Bachmatówka, Miejskie Nowiny, Tartak, Wierzchłowce w Gminie Sokółka. W ramach inwestycji planowana jest budowa ok.  8,5 km sieci wodociągowej.

 

W dniu 30.12.2019 r. MPWiK Sp. z o. o. w Sokółce podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla  Miasta i Gminy Sokółka”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu poprzez racjonalizację systemu gospodarki odpadami, w  tym w szczególności poprzez zapewnienie właściwej infrastruktury do  zagospodarowania odpadów.

Cele priorytetowe przedsięwzięcia to:

 • zminimalizowanie zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami wytwarzanymi w sektorze komunalnym,
 • zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwiania na  składowiskach odpadów oraz ograniczenie ich negatywnego wpływu na  środowisko,
 •  sukcesywne wdrażanie przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska, a  szczególnie gospodarki odpadami,
 • zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do  szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymogami ochrony środowiska,
 • selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji i w konsekwencji ograniczenie składowania tych odpadów,
 • zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,
 • eliminacja praktyki nielegalnego składowania odpadów.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu koszt inwestycji to 5 733 539,37 PLN brutto, z czego koszty kwalifikowane wynoszą 4  661 414,12  PLN. Wartość  dofinansowania ze środków Funduszu Spójności stanowi 3 169 761,60 PLN.

INFORMACJA

     Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce iż KASA w siedzibie przedsiębiorstwa została zlikwidowana. Prosimy o regulowanie należności przelewami elektronicznymi w banku lub na poczcie.

Informujemy, że prowizja za opłaty faktur gotówką w Banku Pekao SA wynosi 0,15% kwoty wpłaty, minimum 5 zł.

Zachęcamy do kontaktu:

Tel. 85 711 27 53    

Adresy e-mail:

obslugaklienta@mpwik.sokolka.com

sekretariat@mpwik.sokolka.com

 

 

Miejska oczyszczalnia ścieków w Sokółce działa od 1974 roku. Została usytuowana w zachodniej części miasta w odległości około 2 km od rzeki Sokołdy będącej odbiornikiem ścieków z Sokółki. Zdolność dobowa oczyszczalni ścieków wynosi Qdśr=5160m3/d Qdmax=6708m3/d. Oczyszczalnia przyjmuje obecnie od 3000 m3 /d do 4500 m3 /d.

Zadaniem władz miasta i gminy oraz Przedsiębiorstwa jest dążenie do dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej a co za tym idzie zwiększenia liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej.

 

Tabela przedstawia ilość ścieków oczyszczonych oraz rozbudowę sieci i przyłączy kanalizacyjnych:

Rok Ilośc ścieków
oczyszczonych
[tys. m3]
Sieć kanalizacyjna
Sieć kanalizacyjna [km] Przyłącza [szt.]
2001 800 25,6 1000
2002 799,3 27,0 1092
2003 874,3 31,5 1251
2004 1007,7 32,7 1316
2005 1077,5 33,7 1413
2006 1039,5 39,2 1527
2007 1050,5 40,0 1677
2008 1016,1 40,4 1727
2009 952,2 40,4 1776
2010 1005,3 41,0 1832
2011 1071 41,0 1869
2012 919 41,0 1905
2013 1034 41,3 1946
2014 961 41,3 2065
2015 884 MPWiK eksploatuje 56,4 2117

 

 

 


Ze względu na ukształtowanie terenu w mieście Sokółka na sieci sanitarnej funkcjonuje osiem przepompowni ścieków.

Nr przepompowni Lokalizacja Rok budowy
P2 ul. Kolejowa 1974
P3 ul. Zimowa 1994
P4 ul. Sienna 1998
P5 ul. Kleberga 2000
P6 ul. Zygmunta Starego 2007
P7 ul. Białostocka-Batorego

2010

P8 ul. Nowa,Skłodowskiej

2013

P9 ul. Zdrojowa (Nowa Kamionka) 2014

 

Od początku istnienia oczyszczalni ścieków w Sokółce były to zawsze oczyszczalnie mechaniczno - biologiczne, różniące się tylko technologią. Pierwsza technologia oczyszczalni była oparta o osadnik Imhoffa i złoża spłukiwane, która powstała na początku lat 70-tych. Następną technologią wykorzystaną w Sokółce w latach 90-tych były biologiczne reaktory sekwencyjne działające w oparciu o osad czynny.

Funkcjonująca do 1994r. oczyszczalnia w mieście Sokółka była przeciążona i nisko sprawna. Uruchomiona zaś w 1995r. nowa pełna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w technologii osadu czynnego w reaktorach sekwencyjnych (SBR) o przepustowości Q = 6000 m3/d pozwoliła na rozwiązanie gospodarki ściekowej większej części miasta. Był to jeden z pierwszych reaktorów sekwencyjnych SBR w województwie. W przeprowadzonej w 2010 - 2011 roku przebudowie (modernizacji) oczyszczalni ścieków przewidziano po części zmianę technologii i zwiększenie mocy niektórych urządzeń, ponieważ dotychczas używane urządzenia były nadmiernie wyeksploatowane. Podczas modernizacji technologia nie uległa zbyt wielkim zmianom, natomiast urządzenia zostały zastąpione na urządzenia o dużo lepszych parametrach.

Przebudowa oczyszczalni została z realizowana przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.


Sokółka jest niemal 20 tysięcznym miastem, pełniącym funkcję administracyjną, usługowo-produkcyjną, komunikacyjną i wypoczynkowo-turystyczną. Na terenie miasta znajdują się zakłady przemysłowe takie jak: zakład mleczarski, ubojnia i przetwórstwo drobiu, zakład stolarki budowlanej, METAL-FACH firma produkująca maszyny i urządzenia rolnicze. Prawidłowo zaprojektowana i szczelna sieć kanalizacyjna stanowiąca długość około 50 km w połączeniu z dobrze funkcjonującą oczyszczalnią ścieków stanowi zasadniczy element infrastruktury miasta umożliwiający jego funkcjonowanie i warunkujący dalszy rozwój.

Oczyszczalnia ścieków w Sokółce przyjmuje zarówno ścieki bytowo gospodarcze z miasta jak i ścieki przemysłowe. Ścieki dopływające do oczyszczalni trafiają grawitacyjnie oraz za pomocą kilku przepompowni, natomiast ścieki dowożone taborem asenizacyjnym zlewane są w punkcie zlewnym na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Ścieki dopływające do oczyszczalni siecią kanalizacyjną oraz dowożone taborem asenizacyjnym są doprowadzane do stacji mechanicznego oczyszczania ścieków wyposażonej w dwa niezależne urządzenia typu Rotomat Ro5 o wydajności 2 x 60 l/s wyposażonych w sito bębnowe zintegrowane z płuczką skratek, piaskownik napowietrzany oraz separator tłuszczów. Wydzielony piasek jest transportowany z obydwu urządzeń do wspólnej płuczki piasku, gdzie następuje częściowe oczyszczanie piasku z frakcji organicznych. Sprasowane i odciśnięte i częściowo oczyszczone skratki gromadzone są w pojemnikach i wywożone na wysypisko. Piasek zatrzymany w piaskowniku, a następnie oczyszczony w płuczce trafia do pojemników i również jest wywożony na wysypisko.


Stacja mechanicznego oczyszczania ścieków.
 

Z części mechanicznej ścieki przepływają do przepompowni głównej, skąd są tłoczone zespołem trzech pomp w ustawieniu suchym do zbiornika retencyjnego przeznaczonego do uśredniania ścieków o pojemności czynnej wynoszącej 1800m3, z przepompownią strefową wyposażoną w dwie niezależnie pracujące pompy zatapialne oraz urządzenia mieszające i napowietrzające ścieki w postaci dwóch mieszadeł hiperboloidalnych, każde z dmuchawą i rusztem napowietrzającym posadowionym na dnie komory. W części zainstalowanych pomp każda komora zbiornika jest wyposażona w mieszadła hiperboloidalne w osi pionowej.


Zbiornik retencyjny z przepompownią strefową.
 

Uśrednione i napowietrzone ścieki przepływają do części biologicznej oczyszczalni składającej się z czterech Sekwencyjnych Biologicznych Reaktorów (SBR), z których każdy wyposażony jest w mieszadło hiperboloidalne z rusztem napowietrzającym. Powietrze do rusztów dostarczane jest za pomocą czterech dmuchaw (jedna na każdy SBR) umieszczonych w hali dmuchaw.

Mieszadła przeznaczone są do jednoczesnego mieszania i napowietrzania ścieków, współpracują z rusztem napowietrzającym posadowionym bezpośrednio pod wirnikiem mieszadła. Powietrze doprowadzone z dmuchaw do komory SBR poprzez ruszt porywane jest przez wirnik mieszadła i po rozdrobnieniu rozprowadzane jest w ściekach w formie intensywnie zdyspergowanej.


Hala dmuchaw.
 

W reaktorach (SBR) oczyszczanie ścieków odbywa się w układzie cyklicznym według pięciu faz:

 • napełnianie komory ściekami, czyli doprowadzenie zanieczyszczeń do reaktora, w którym znajduje się pewna objętość zagęszczonego osadu czynnego wraz z oczyszczonymi ściekami, które pozostały z poprzedniego cyklu pracy,
 • napowietrzanie (biologiczna reakcja) - cykl, w którym zachodzą zasadnicze procesy rozkładu związków organicznych,
 • oddzielanie osadu czynnego od oczyszczonych ścieków (sedymentacja) daje klarowny odpływ, który odprowadzany jest do odbiornika,
 • dprowadzanie oczyszczonych ścieków (dekantacja) poprzez zainstalowany dekanter,
 • odprowadzanie osadu nadmiernego

Reaktory sekwencyjne SBR.
 

Całość procesu sterowana jest z nowoczesnej dyspozytorni, w której eksploatator ma wgląd na pracę większości urządzeń, a także możliwość sterowania procesem technologicznym oczyszczania ścieków.

W celu ograniczenia uciążliwości zapachowej oczyszczalni zastosowano w pierwszej kolejności hermetyzację obiektów będących głównym emiterem substancji odorogennych, a następnie ich wentylowanie i oczyszczanie powietrza przy pomocy nowoczesnych modułów do dezodoryzacji.


Dyspozytornia ze sterownią.
 

W przypadku zwiększonego stężenia fosforu nieusuniętego w procesach biologicznych, do zbiornika retencyjnego lub bezpośrednio do komór SBR dozowany jest 10% roztwór siarczanu żelazowego o handlowej nazwie PIX.

Oczyszczone i sklarowane w reaktorach SBR ścieki odpływają do rowu a następnie do odbiornika rzeki Sokołdy.

Przy Oczyszczalni Ścieków istnieje Laboratorium Oczyszczalni Ścieków i Osadów Ściekowych, w którym na bieżąco są prowadzone badania osadów ściekowych, ścieków komunalnych dostarczanych na oczyszczalnię oraz ścieków oczyszczonych odprowadzanych do rzeki. Poprzez stały monitoring mamy nadzór nad procesem oczyszczania ścieków. Badania prowadzone są wg obowiązujących Polskich Norm, wyniki spełniają warunki z pozwolenia wodno-prawnego. Laboratorium oczyszczalni ścieków spełnia wymagania normy ISO 9001.


Laboratorium MPWiK w Sokółce.

Laboratorium MPWiK w Sokółce.
 
 
 

Parametry ścieków:

Parametr Ścieki surowe Ścieki oczyszczone Jednostka
Odczyn 7,32 7,08  
BZT5 388 6,8 mgO2/l
ChZT 1020 35 mgO2/l
Azot ogólny 84,3 8,9 mg/l
Fosfor 10,5 0,8 mg/l
Zawiesina 446 13,3 mg/l

 

 

 

Parametry stężeń zanieczyszczeń zawartych w pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 17 grudnia 2012roku.

Parametr Stężenia zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach Średniodobowe ładunki zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach
BZT5 25 mgO2/l 77,4 kgO2/d 
ChZT 125 mgO2/l 645 kgO2/d 
Zawiesina 35 mg/l 180,6 kg/d
Azot ogólny 15 mgN/l 77,4 kgN/d
Fosfor ogólny 2 mgP/l  10,3 kgP/d

 

Autor: Marcin Kuźmicki

PSZOK

PSZOK przyjmuje odpady w dniach:
poniedziałek–piątek w godz.: 7:00 –15:00
sobota w godz. 9:00 –14:00

E-faktura

Przedsiębiorstwo przypomina, że istnieje możliwość zmiany sposobu doręczania faktur z tradycyjnej faktury papierowej na fakturę w wersji elektronicznej, tzw. e-fakturę.  W przypadku chęci przejścia na e-fakturę należy złożyć pisemną zgodę (druk dostępny na stronie internetowej Przedsiębiorstwa oraz w Dziale Obsługi Klienta).

Dane firmy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Targowa 15
16-100 Sokółka
NIP: 545-000-06-75
REGON: 050214127
Kapitał: 27 726 400 PLN

Pogotowie wodociągowe i kanalizacyjne

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  z siedzibą w Sokółce., 16 – 100 Sokółka ul. Targowa 15 które reprezentuje Tomasz Breńko, Prezes
2)    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Przedsiębiorstwo: Rafał Żurawski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb związanych z działalnością przedsiębiorstwa, realizacji wniosku/usługi, umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a,b,c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4)    odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji wniosku/usługi, umowy.   
5)    Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania.
6)    podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
7)    posiada Pani/ Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
8)    istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.