Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

                                                                                                                                                                            

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

W dniu 30 stycznia 2020 r. MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce podpisała umowę o  przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żuki, Bogusze, Bachmatówka, Miejskie Nowiny, Tartak, Wierzchłowce w Gminie Sokółka”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub  rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i  w  oszczędzanie energii.

Celem realizacji operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Żuki, Bogusze, Bachmatówka, Miejskie Nowiny, Tartak, Wierzchłowce w Gminie Sokółka. W ramach inwestycji planowana jest budowa ok.  8,5 km sieci wodociągowej.

 

W dniu 30.12.2019 r. MPWiK Sp. z o. o. w Sokółce podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla  Miasta i Gminy Sokółka”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu poprzez racjonalizację systemu gospodarki odpadami, w  tym w szczególności poprzez zapewnienie właściwej infrastruktury do  zagospodarowania odpadów.

Cele priorytetowe przedsięwzięcia to:

  • zminimalizowanie zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami wytwarzanymi w sektorze komunalnym,
  • zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwiania na  składowiskach odpadów oraz ograniczenie ich negatywnego wpływu na  środowisko,
  •  sukcesywne wdrażanie przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska, a  szczególnie gospodarki odpadami,
  • zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do  szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymogami ochrony środowiska,
  • selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji i w konsekwencji ograniczenie składowania tych odpadów,
  • zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,
  • eliminacja praktyki nielegalnego składowania odpadów.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu koszt inwestycji to 5 733 539,37 PLN brutto, z czego koszty kwalifikowane wynoszą 4  661 414,12  PLN. Wartość  dofinansowania ze środków Funduszu Spójności stanowi 3 169 761,60 PLN.

INFORMACJA

     Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce iż KASA w siedzibie przedsiębiorstwa została zlikwidowana. Prosimy o regulowanie należności przelewami elektronicznymi w banku lub na poczcie.

Informujemy, że prowizja za opłaty faktur gotówką w Banku Pekao SA wynosi 0,15% kwoty wpłaty, minimum 5 zł.

Zachęcamy do kontaktu:

Tel. 85 711 27 53    

Adresy e-mail:

obslugaklienta@mpwik.sokolka.com

sekretariat@mpwik.sokolka.com

 

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to nie tylko miejsce, do którego możemy przywieść niepotrzebne nam już rzeczy. Jednym z istotnych założeń całej inwestycji była możliwość edukowania w zakresie segregacji odpadów i ochrony środowiska, dlatego na terenie całego obiektu powstała ścieżka edukacyjna, która ma wskazywać właściwe postawy w dziedzinie z ekologicznego i ekonomicznego punktu widzenia.

„Ścieżka edukacyjna na PSZOK-u powstała po to, aby edukować najmłodszych. Chcemy, aby dzieci poznały, co tak naprawdę oznacza segregacja odpadów, dlaczego jest taka ważna w życiu każdego z nas, dlaczego warto chronić środowisko i w jaki sposób to robić. Chcemy, aby uczyły się naprawiać i dawać drugie życie rzeczom, które pozornie uważamy za niepotrzebne. I właśnie po to jest PSZOK, aby uczyć, edukować i dawać drugie życie tym wszystkim przedmiotom” mówi Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Z pierwszą wizytą i jednocześnie zakończeniem konkurs plastyczno-ekologiczny pt. „EKOLUDKI, czyli drugie życie odpadów” do PSZOK-u przybyli najmłodsi mieszkańcy gminy Sokółka. Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej z dowolnych odpadów. Dzięki kreatywności i fantazji dzieci, powstały niesamowite prace jak roboty, ul dla pszczół, czołg, czy statek kosmiczny. W nagrodę każdy z uczestników otrzymał atrakcyjne nagrody oraz upominki.

„Przekazujemy samoświadomość, aby dzieci od najmłodszych lat wiedziały, co trzeba i w jaki sposób prawidłowo segregować. Jak to jest ważne dla przyszłości naszej całej planety. Dlatego bardzo chętnie zapraszamy wszystkich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokółce”, mówi Tomasz Breńko Prezes MPWiK w Sokółce.

Zadaniem ścieżki edukacyjnej jest podnoszenie świadomość ekologicznej mieszkańców całej gminy Sokółka. Najmłodsi zobaczyć mogą, że odpady powstają w każdym momencie ich codziennego życia. Dzieciom poprzez zabawę przybliża się szeroki temat gospodarki odpadami, z dużym naciskiem na przedstawienie prawidłowych zasad segregacji odpadów.

„Ważne jest w tym wszystkim to, żeby uświadomić dzieci i  również dorosłych na potrzebę ochrony środowiska, a to jest związane właśnie z tym, aby te śmieci trafiały właśnie w takie miejsce jak to, do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”, dodaje Adam Kowalczuk Zastępca Burmistrza Sokółki.

 

Koszt inwestycji to 5 692 939,00 zł brutto, wkład Gminy Sokółka ponad 2 000 000 zł.
Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności stanowi 3 147 238,47 zł.         


Inwestycja jest realizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

 

 

 

Pierwszy, nowoczesny i największy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w regionie już jest otwarty. Instalacja znajduje się przy ulicy Targowej 9, przy działce Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sokółce. Podczas uroczystego otwarcia nie zabrakło osób, które przyczyniły się do wspólnego sukcesu, co na samym początku podkreśliła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

„Należy pamiętać o wszystkich tych którzy angażowali się w ten cały projekt od pomysłu wraz z Panem Prezesem i pełnomocnikiem Panem Antonim Stefanowiczem. Każdy z nas który jest tu obecny brał czynny udział w budowaniu tego co dzisiaj tu mamy, od projektu po starania się o pieniądze czy nadzorowanie budowy" mówi Burmistrz Sokółki.

Punkt Selektywnej Zbiórki będzie otwarty sześć dni w tygodniu od poniedziałku do soboty. Mieszkańcy mogą już przywozić wszelkiego rodzaju odpady, ale nie śmieci komunalne. Odpady będą zbierane zgodnie z Regulaminem Miejskim, który jest dostępny na stronie urzędu lub na tablicy informacyjnej przy wjeździe do PSZOK-u. Odpady będą przyjmowane nieodpłatnie tylko od mieszkańców gminy Sokółka, wyłącznie posegregowane, bez zanieczyszczeń, dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne gromadzenie.

„Aby, działać w interesie naszych mieszkańców podjęliśmy odpowiednie kroki i wystąpiliśmy wspólnie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie inwestycji. Projekt uzyskał bardzo dużo punktów, był drugim projektem w kraju, z czego bardzo się cieszymy. Dostaliśmy duże dofinansowanie, wartość projektu to ponad 5 mln 600 000 zł, z czego wkład własny gminy Sokółka to kwota ponad 2 mln zł ” mówi Tomasz Breńko Prezes MPWiK w Sokółce.           

Bez ograniczeń będzie można oddawać: papier, tekturę, metale, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, bioodpady stanowiące odpady komunalne, drobne odpady zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, opakowania po lekach oraz odpady z tekstyliów i odzież.    

 „Ważną częścią tego PSZOK-u jest element edukacyjny, na czym bardzo mi zależało i naciskałam, aby w tym projekcie był. Przez cały PSZOK prowadzi ścieżka edukacyjna, powstała altana oraz sala do przeprowadzania lekcji. Będą mogły przychodzić tu dzieci z przedszkoli i szkół i uczyć się nie tylko jak segregować odpady, ale przede wszystkim o ekologicznym podejściu do życia, o tym, żeby stosować zasadę Zero Waste” mówi Ewa Kulikowska Burmistrz Sokółki.        

Koszt inwestycji to 5 692 939,00 zł brutto, wkład Gminy Sokółka ponad 2 000 000 zł.
Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności stanowi 3 147 238,47 zł.        

Inwestycja jest realizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

 

 

 

Każdy z nas mierzy się z problemem odpadów, których nie wolno wyrzucić do pojemników do segregacji.
Już niedługo powstanie punkt, do którego będzie można oddać wszystkie kłopotliwe śmieci, których nie
obejmuje przydomowy system segregacji. Przyjmują tam: zepsute żarówki, stare opony, gruz, zgrabione
liście, ale także kable, czy szkło. To miejsce nazywa się PSZOK i nie będzie trzeba go szukać daleko,
bo będzie w Naszej gminie.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) nie przyjmie odpadów, których ilość lub
rodzaj wskazują, że pochodzą z prowadzenia działalności gospodarczej. Do Punktu można będzie odwieźć
praktycznie wszystkie odpady powstające w gospodarstwach domowych. Pamiętajmy też,
że przeterminowane leki oddamy za darmo również w aptekach, a gdy kupimy nowy toner czy sprzęt AGD,
sprzedawca ma obowiązek nieodpłatnie odebrać od nas zużyty sprzęt tego samego rodzaju.
Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów: odpady zawierające azbest, szyby
i części samochodowe, szkło zbrojone, hartowane, szyby okienne, zmieszane odpady komunalne, odpady
budowlane zmieszane z innymi odpadami oraz materiały izolacyjne (styropian budowlany, papa, wełna
mineralna), padłe zwierzęta, odpady wskazujące, iż pochodzą z działalności gospodarczej, odpady
niezidentyfikowane (bez etykiet), niewiadomego pochodzenia i składu, odpady poprodukcyjne, opony
z samochodów ciężarowych, maszyn rolniczych i budowlanych.

Jakie odpady przyjmie PSZOK?
PRZOK będzie przyjmować odpady tylko od mieszkańców gminy Sokółka, wyłącznie posegregowane,
bez zanieczyszczeń, dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne gromadzenie.
Bez ograniczeń będzie można oddawać: papier, tekturę, metale, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe, bioodpady stanowiące odpady komunalne, drobne odpady zielone, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory,
przeterminowane leki oraz odpady z tekstyliów i odzież.
Natomiast ilość odpadów przekazana w skali roku od gospodarstwa domowego będzie dotyczyć
odpadów takich jak: popiół w ilości 100 kg, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych
powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki w ilości 5 kg,
chemikalia w ilości 20 kg, zużyte opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cali w ilości
4 szt., odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne jak beton, gruz ceglany, odpady
mineralne nie zanieczyszczone w ilości 100 kg.


Koszt inwestycji to 5 692 939,00 zł brutto, z czego koszty kwalifikowane wynoszą 4 628 291,87 zł.
Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności stanowi 3 147 238,47 zł.
Inwestycja jest realizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do
zmian klimatu, Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

 

 

 

Od września 2021 r. trwają intensywne prace budowlane związane z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Sokółka. Przedsięwzięcie ma na celu zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu poprzez racjonalizację systemu gospodarki odpadami, w  tym w szczególności poprzez zapewnienie właściwej infrastruktury do  zagospodarowania odpadów.

Instalacja powstaje przy ulicy Targowej 9, nieopodal działki Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sokółce. W jej skład będzie wchodzić min. waga samochodowa, magazyny, rampa rozładunkowa i altana edukacyjna. Będzie też można wypożyczyć lekkie przyczepy samochodowe w celu dostarczenia odpadów. W PSZOK-u będą zbierane: papier
i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, stare opony, odpady zielone oraz odpady wielogabarytowe jak dywany, materace, czy stare meble.

Umowa pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta i Gminy Sokółka” została podpisana 21.05.2021 r. pomiędzy  MPWiK Sp. z o. o. w Sokółce a firmą GENO Sp. z o.o. z Sokółki, która wygrała przetarg.

Inwestycja jest realizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Koszt inwestycji to 5 692 939,00 zł brutto, z czego koszty kwalifikowane wynoszą 4 628 291,87  zł. Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności stanowi 3 147 238,47 zł.

Budowa PSZOK w Sokółce

PSZOK

PSZOK przyjmuje odpady w dniach:
poniedziałek–piątek w godz.: 7:00 –15:00
sobota w godz. 9:00 –14:00

E-faktura

Przedsiębiorstwo przypomina, że istnieje możliwość zmiany sposobu doręczania faktur z tradycyjnej faktury papierowej na fakturę w wersji elektronicznej, tzw. e-fakturę.  W przypadku chęci przejścia na e-fakturę należy złożyć pisemną zgodę (druk dostępny na stronie internetowej Przedsiębiorstwa oraz w Dziale Obsługi Klienta).

Dane firmy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Targowa 15
16-100 Sokółka
NIP: 545-000-06-75
REGON: 050214127
Kapitał: 27 726 400 PLN

Pogotowie wodociągowe i kanalizacyjne

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  z siedzibą w Sokółce., 16 – 100 Sokółka ul. Targowa 15 które reprezentuje Tomasz Breńko, Prezes
2)    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Przedsiębiorstwo: Rafał Żurawski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb związanych z działalnością przedsiębiorstwa, realizacji wniosku/usługi, umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a,b,c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4)    odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji wniosku/usługi, umowy.   
5)    Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania.
6)    podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
7)    posiada Pani/ Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
8)    istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.