Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

                                                                                                                                                                            

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

W dniu 30 stycznia 2020 r. MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce podpisała umowę o  przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żuki, Bogusze, Bachmatówka, Miejskie Nowiny, Tartak, Wierzchłowce w Gminie Sokółka”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub  rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i  w  oszczędzanie energii.

Celem realizacji operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Żuki, Bogusze, Bachmatówka, Miejskie Nowiny, Tartak, Wierzchłowce w Gminie Sokółka. W ramach inwestycji planowana jest budowa ok.  8,5 km sieci wodociągowej.

 

W dniu 30.12.2019 r. MPWiK Sp. z o. o. w Sokółce podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla  Miasta i Gminy Sokółka”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu poprzez racjonalizację systemu gospodarki odpadami, w  tym w szczególności poprzez zapewnienie właściwej infrastruktury do  zagospodarowania odpadów.

Cele priorytetowe przedsięwzięcia to:

 • zminimalizowanie zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami wytwarzanymi w sektorze komunalnym,
 • zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwiania na  składowiskach odpadów oraz ograniczenie ich negatywnego wpływu na  środowisko,
 •  sukcesywne wdrażanie przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska, a  szczególnie gospodarki odpadami,
 • zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do  szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymogami ochrony środowiska,
 • selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji i w konsekwencji ograniczenie składowania tych odpadów,
 • zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,
 • eliminacja praktyki nielegalnego składowania odpadów.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu koszt inwestycji to 5 733 539,37 PLN brutto, z czego koszty kwalifikowane wynoszą 4  661 414,12  PLN. Wartość  dofinansowania ze środków Funduszu Spójności stanowi 3 169 761,60 PLN.

INFORMACJA

     Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce iż KASA w siedzibie przedsiębiorstwa została zlikwidowana. Prosimy o regulowanie należności przelewami elektronicznymi w banku lub na poczcie.

Informujemy, że prowizja za opłaty faktur gotówką w Banku Pekao SA wynosi 0,15% kwoty wpłaty, minimum 5 zł.

Zachęcamy do kontaktu:

Tel. 85 711 27 53    

Adresy e-mail:

obslugaklienta@mpwik.sokolka.com

sekretariat@mpwik.sokolka.com

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sokółce posiada pełny węzeł gospodarki osadowej, który pozwala przetworzyć osady z oczyszczalni na nawóz organiczny o nazwie "Kompost Sokókski". Nasze Przedsiębiorstwo jako pierwsze i jako jedne z nielicznych w kraju z przedsiębiorstw wodociągowych uzyskało zezwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na produkcję i wprowadzenie do obrotu nawozu organicznego pod nazwą "Kompost Sokólski".

 

Warszawa, 2005.07.08

    MINISTER ROLNICTWA
        I ROZWOJU WSI

HORnn-4076-5/05

ZEZWOLENIE Nr 133/05


 

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, póz. 991 oraz z 2004 r. Nr 91, póz. 876) i art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 91, póz. 876), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 czerwca 2005 r. zezwalam spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na wprowadzenie do obrotu nawozu organicznego pn. "Kompost Sokólski" o symbolu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług: 24.15.60-00.90, produkowanego przez spółkę Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Targowa 15, 16-100 Sokółka i określam:

 1. wymagania jakościowe nawozu:
  a. zawartość azotu całkowitego(N) w suchej masie nawozu, co najmniej 1,0%(m/m),
  b. zawartość fosforu całkowitego w suchej masie nawozu w przeliczeniu na P2O5, co najmniej 2,0%(m/m)
  c. zawartość potasu całkowitego w suchej masie nawozu w przeliczeniu na K2O, co najmniej 0,4%(m/m)
  d. zawartość wapnia całkowitego w suchej masie nawozu w przeliczeniu na CaO, co najmniej 0,40% (m/m)
  e. zawartość magnezu całkowitego w suchej masie nawozu w przeliczeniu na MgO, co najmniej 0,20%(m/m)
  f. zawartość suchej masy, co najmniej 50%(m/m)
  g. zawartość substancji organicznej w suchej masie nawozu, co najmniej 50%(m/m)
  h. pH w H2O 6,0-7,0
  i. postać stała, sypka
  j. barwa szara
 2. treść instrukcji stosowania i przechowywania nawozu stanowiącej załącznik do zezwolenia.

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstąpiono od uzasadnienia zezwolenia.

Stronie przysługuje prawo zwrócenia się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dostarczenia zezwolenia, zgodnie z art. 127 §3 Kpa.

 
Schemat przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Sokółce.

 

 

Osad nadmierny powstający w procesach biologicznego oczyszczania ścieków jest częściowo stabilizowany tlenowo w komorze roboczej reaktora SBR. Średnio raz na dobę, osad ten odprowadzany jest grawitacyjnie do trzykomorowego zagęszczacza grawitacyjnego. Z zagęszczacza osad jest wypompowywany za pomocą zainstalowanych pomp zatapialnych do instalacji mechanicznej przeróbki osadów zlokalizowanej w istniejącym budynku technologicznym.

Do mechanicznego odwadniania osadów została zastosowana wirówka dekantacyjna Alfa Laval ALDEC G2 60. Osad podawany z zagęszczacza gromadzony jest w zbiorniku pośrednim (stalowym), skąd poprzez pompę śrubową podawany jest na wirówkę. Instalacja mechanicznego odwadniania współpracuje z instalacją, składającą się z mieszalnika osadów odwodnionych z trocinami. Transport osadów pomiędzy elementami układu odbywa się za pośrednictwem przenośników ślimakowych. Osad odwodniony i wymieszany z materiałem balastowym odprowadzany jest transporterem na przyczepę, a następnie trafia do hal kompostowych. Na bazie osadu zgodnie z obecną technologią produkowany jest kompost (nawóz organiczny) o nazwie handlowej Kompost Sokólski oraz trawniki rolowane.


Stacja mechanicznego odwadniania osadów (wirówka).

 Nawóz organiczny o nazwie Kompost Sokólski.

 

 

Ogólna charakterystyka nawozu

Kompost Sokólski jest nawozem organicznym o działaniu nawozowym zbliżonym do działania obornika. Zawiera składniki pokarmowe roślin oraz substancję organiczną. Właściwości fizyczne umożliwiają stosowanie nawozu na polu przy pomocy rozrzutników do obornika. Jest nawozem typowo przedsiewnym, wymagający po zastosowaniu wymieszania z glebą ; najlepiej stosować pod pług. Może być stosowany: w rolnictwie, warzywnictwie, ogrodach i na działkach, w szklarniach, przy zakładaniu skwerów, trawników, placów zieleni itp., a także do rekultywacji terenów zdewastowanych przez przemysł.

Możliwości zastosowania:

 • Uprawy rolne
  W polowej uprawie roślin Kompost Sokolski może być stosowany przedsiewnie pod wszystkie rośliny i na wszystkich glebach.
 • Rekultywacja
  Do rekultywacji gleb.
 • Uprawy warzywnicze
  W uprawie polowej warzyw oraz w uprawie gruntowej warzyw pod osłonami, pod osłonami w produkcji rozsad.
 • Rośliny ozdobne, trawniki
  Do nawożenia roślin rabatowych w ogrodach i na zieleńcach, róż i krzewów ozdobnych liściastych, do zakładania trawników, nawożenie trawników.

 

PSZOK

PSZOK przyjmuje odpady w dniach:
poniedziałek–piątek w godz.: 7:00 –15:00
sobota w godz. 9:00 –14:00

E-faktura

Przedsiębiorstwo przypomina, że istnieje możliwość zmiany sposobu doręczania faktur z tradycyjnej faktury papierowej na fakturę w wersji elektronicznej, tzw. e-fakturę.  W przypadku chęci przejścia na e-fakturę należy złożyć pisemną zgodę (druk dostępny na stronie internetowej Przedsiębiorstwa oraz w Dziale Obsługi Klienta).

Dane firmy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Targowa 15
16-100 Sokółka
NIP: 545-000-06-75
REGON: 050214127
Kapitał: 27 726 400 PLN

Pogotowie wodociągowe i kanalizacyjne

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  z siedzibą w Sokółce., 16 – 100 Sokółka ul. Targowa 15 które reprezentuje Tomasz Breńko, Prezes
2)    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Przedsiębiorstwo: Rafał Żurawski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb związanych z działalnością przedsiębiorstwa, realizacji wniosku/usługi, umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a,b,c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4)    odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji wniosku/usługi, umowy.   
5)    Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania.
6)    podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
7)    posiada Pani/ Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
8)    istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.